جرثقیل سقفی تک پل
جرثقیل سقفی تک پل
جرثقیل سقفی تک پل:  این جرثقیل ها با توجه به طراحی آنها می توانند مجهز به سیستم راهبر عرضی و طولی و ارتفاعی باشند.  ظرفیت این جرثقیل ها با توجه به تک پل بودن آن و سیستم حرکت عرضی آویز کمتر از 10 تن می باشد.

 این جرثقیل ها با توجه به طراحی آنها می توانند مجهز به سیستم راهبر عرضی و طولی و ارتفاعی باشند.  ظرفیت این جرثقیل ها با توجه به تک پل بودن آن و سیستم حرکت عرضی آویز کمتر از 10 تن می باشد.