جرثقیل سقفی بازویی
جرثقیل سقفی بازویی
جرثقیل سقفی بازویی:  این جرثقیل با توجه به راحتی نصب و عدم اشغال فضای کارگاه اکثرا در کارگاه های کوچک و و صنایع سبک استفاده می شود. از معایب این جرثقیل محدودیت شعاع باربرداری آن می باشد.

 این جرثقیل با توجه به راحتی نصب و عدم اشغال فضای کارگاه اکثرا در کارگاه های کوچک و و صنایع سبک استفاده می شود. از معایب این جرثقیل محدودیت شعاع باربرداری آن می باشد.