جرثقیل سقفی چین بلاک
جرثقیل سقفی چین بلاک
جرثقیل سقفی چین بلاک:  این جرثقیل ها با توجه به حمل و نصب آسان کاربرد فرآوانی دارند.
دو نوع عملکرد دستی و اهرمی داشته که به چین بلاک و پولیفت نیز معروفند.

 این جرثقیل ها با توجه به حمل و نصب آسان کاربرد فرآوانی دارند.
دو نوع عملکرد دستی و اهرمی داشته که به چین بلاک و پولیفت نیز معروفند.