دیگ بخار واتر تیوب
دیگ بخار واتر تیوب

دیگ بخار واتر تیوب: نوعی از بویلر است که آب درون لوله ها در جریان است و با آتش که از بیرون به لوله ها برخورد می کند گرم می‌شود. این نوع از بویلر‌های واتر تیوب برای فشار کارهای بسیار بالا مورد استفاده قرار می گیرد، آتش تولید شده توسط مشعل در کوره یک جریان گاز داغ (دود) را تولید کرده که تمامی لوله ها را احاطه می کند. در بویلر های واتر تیوب سرعت تولید بخار بسیار بالا بوده و در زمان انفجار نسبت به فشار آسیب کمتر و شعاع تخریب کمتری دارد.