تانکر
تانکر

تانکر: تانکر عمدتا برای انتقال مواد مایع در فواصل دور مورد استفاده قرار می گیرد شامل آب ، گازوییل ، بنزین و ...
و شامل یک کشنده و تانکر در پشت آن می باشد .دارای ظرفیت های متفاوت هستند متناسب با نوع کاربری