جرثقیل کفی بوم تلسکوپی
جرثقیل کفی بوم تلسکوپی

جرثقیل کفی بوم تلسکوپی: این نوع  جرثقیل ها برای حمل و جابه جایی و بارگیری انواع بار از ۳ الی ۱۵ تن به کار گرفته می شود  در جرثقیل های کفی بوم تلسکوپی شعاع باربرداری با تغییر زاویه بوم و تغییر طول دکل امکان پذیر می باشد