جرثقیل کفی بوم مفصلی
جرثقیل کفی بوم مفصلی

جرثقیل کفی بوم مفصلی: این نوع  جرثقیل ها برای حمل و جابه جایی و بارگیری انواع بار از ۳ الی ۱۵ تن به کار گرفته می شود  در اکثر جرثقیل های کفی بوم مفصلی سیم بکسل وجود نداشته و جابجایی بار به واسطه تغییر در شرایط بوم به صورت مفصل امکان پذیر می باشد.