جرثقیل موبایل  لوکوموتیو
جرثقیل موبایل  لوکوموتیو

جرثقیل موبایل  لوکوموتیو: از این جرثقیل ها در صنایع راه آهن و ریل گذاری به منظور تسهیل در شرایط کار استفاده می شود. این نوع از جرثقیل ها در باربرداری های مسیر مشخص نیز استفاده می شود.