آسانسور دنده شانه ای
آسانسور دنده شانه ای

آسانسور دنده شانه ای: با پیدایش مکانیزم راهبری Rack and Pinion، تحولی در عرصه جابجایی افراد و مصالح در ارتفاع سازه های بلند مرتبه در حال ساخت رخ داد. آسانسور کارگاهی ابزاری بهینه و ایمن برای جابجایی افراد و مصالح در یک کارگاه ساختمانی است.اساس کار آسانسور کارگاهی، به زبان ساده، به این صورت است که موتور های الکتریکی قدرتمند، چرخ دنده (Pinion) های وصل شده به کابین را به حرکت در آورده و درگیر بودن این چرخ دنده ها با دنده شانه ای (Rack) نصب شده بر روی دکل باعث حرکت کابین در طول دکل می شود. در واقع مکانیزم پینیون رک حرکت دورانی الکتروموتور ها  را به حرکت خطی در راستای عمودی تبدیل می کند.

اساس کار آسانسور کارگاهی، به زبان ساده، به این صورت است که موتور های الکتریکی قدرتمند، چرخ دنده (Pinion) های وصل شده به کابین را به حرکت در آورده و درگیر بودن این چرخ دنده ها با دنده شانه ای (Rack) نصب شده بر روی دکل باعث حرکت کابین در طول دکل می شود. در واقع مکانیزم پینیون رک حرکت دورانی الکتروموتور ها  را به حرکت خطی در راستای عمودی تبدیل می کند.