بررسی همبندی همپتانسیل کننده (Equipotential Bonding)
بررسی همبندی همپتانسیل کننده (Equipotential Bonding)

بررسی همبندی همپتانسیل کننده (Equipotential Bonding): به معنی اتصال بدنه‌ها، سازه‌ها و تاسیسات الکتریکی و غیر الکتریکی فلزی که در آن واحد در دسترس یک شخص هستند به یکدیگر، با استفاده از یک هادی الکتریکی با سطح مقطع مناسب می‌باشد. همان طور که می دانید در هنگام شارش بار الکتریکی، بارها مسیری را انتخاب می کنند که مقاومت کمتری داشته باشد.
در هنگام برق گرفتگی نیز بارهای الکتریکی از این قانون تبعیت می کنند و ترجیح می دهند برای ادامه شارش، بدن انسان را که مقاومت کمتری دارد انتخاب کنند.