قلاب (hook)
قلاب (hook)

قلاب (hook): قلاب یکی از تجهیزات باربرداری می باشد که اکثرا با اسلینگ های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
در اشکال مختلف طراحی شده که از جمله آنها می توان به قلاب های چشمی دار، چرخان، یک طرفه، دو طرفه، قلاب کج، قلاب مخصوص لوله برداری  و ..... اشاره کرد.