بشکه گیر
بشکه گیر

بشکه گیر: به منظور جابجایی بار های بشکه ای مانند انواع روغن، گریس، چسب، مواد سوختی، قیر و .... از بشکه گیر استفاده می شود. تعداد ساق بشکه گیر ها غالبا بیش از یک ساق بوده و از زنجیر و حلقه برای اتصال استفاده میشود.