آی بولت
آی بولت

آی بولت: یکی از قطعات باربرداری در صنعت لیفتینگ آی بولت می باشد. آی بولت ها در بارها و تجهیزاتی نصب می شوند که سازنده تجهیز مرکز ثقل  بار را محاسبه کرده و محل آن را با نصب آی بولت نشان می دهد. آی بولت ها معمولا در قطعات و محصولات نهایی مانند الکترو موتور ها، قالب ها و .... نصب می شوند.