بسکت حمل نفر
بسکت حمل نفر

بسکت حمل نفر: با توجه به اینکه جابجایی نفرات با جرثقیل ممنوع می باشد و فقط در شرایط خاصی از جرثقیل برای جابجایی نفر استفاده می شود، سبد حمل نفر برای استفاده در شرایط خاص به کار می رود.
در استفاده از سبد حمل نفر باید به پلاک مشخصات آن توجه کرد تا بیش از ظرفیت از آن استفاده نشود.