بسکت حمل بار
بسکت حمل بار

بسکت حمل بار: در مواقعی که جابجایی بار های سنگین به سبب شرایط خاص بار و ریسک بالای آن، از سبد حمل بار استفاده می شود. سبد های حمل بار از اهمیت خاصی در باربرداری برخوردارند، به همین منظور باید در استفاده و ظرفیت آن دقت لازم به عمل آید.