ثبت درخواست جهت صدور پیش فاکتور
انتخاب نوع خدمات ضروری میباشد
انتخاب محل نصب ضروری میباشد
انتخاب تعداد زون ضروری میباشد
انتخاب تعداد درخواست ضروری میباشد
انواع سیستم اعلام و اطفاء حریق